KOLMET Technika grzewcza | Dotacje do kolektorów słonecznych - KOLMET | Technika sanitarna i grzewcza - Warszawa Wesoła, Sulejówek - Kolektory Słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, fotowoltaika - Profesjonalne systemy grzewcze ogrzewania słonecznego - Solary Warszawa

od 1998
Przejdź do treści


     
Szanowni Państwo!

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania 45% dotacji na instalacje solarne z kolektorami słonecznymi dla klientów indywidualnych oraz wspólnot mieszkaniowych. Dotacja udzielana jest w formie umarzanego w 45% kredytu, którego udzielają Banki Spółdzielcze w całym kraju oraz Bank Ochrony Środowiska.
Firma
KOLMET Technika grzewcza kompleksowo pomaga w realizacji całego przedsięwzięcia związanego z pozyskaniem dofinansowania na kolektory słoneczne. Dla klienta przygotowujemy wszelką potrzebną dokumentację wymaganą przez banki. Jednocześnie informujemy, że środki są ograniczone i z powodu bardzo dużego zainteresowania dotacją mogą ulec stosunkowo szybkiemu wyczerpaniu.

O programie dopłat do kolektorów słonecznych
Nowy program dopłat do kolektorów NFOŚiGW jest programem realizowanym we współpracy z bankami w ramach, którego będą udzielane dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych w formie dopłat na dokonywanie częściowych (w wysokości do 45%) spłat kapitału kredytów bankowych.

Firma
KOLMET uczestniczyła w procesie tworzenie programu dofinansowań. Dlatego też doskonale wiemy co zrobić, aby szybko i poprawnie przeprowadzić klienta przez cały proces pozyskania dopłaty z NFOŚiGW.

Kto może otrzymać dofinansowanie na kolektory słoneczne?
Program dofinansowania do kolektorów przeznaczony jest dla osób fizycznych i dla wspólnot mieszkaniowych. Z programu dofinansowania do solarów wyłączeni są beneficjenci korzystający z sieci ciepłowniczej. Z programu dotacji do kolektorów
mogą skorzystać również rolnicy pod warunkiem, że kolektory słoneczne wykorzystywane będą w gospodarstwie domowym, a nie w działalności rolniczej. W przypadku, gdy chcemy zainstalować kolektory słoneczne na budynku, który jest po części wykorzystywany do działalności gospodarczej koszty kwalifikowane zmniejsza się odpowiednio proporcjonalnie (np. jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane zmniejsza się o 20%.), ale nie więcej niż 50% – wtedy dotacja na kolektory nie jest możliwa.

Wielkość dofinansowania do kolektorów
Wysokość dotacji na kolektory to 45% kosztów zakupu i montaż kolektorów słonecznych
, przy czym jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2500zł brutto w przeliczeniu na 1m2 całkowitej powierzchni zainstalowanych kolektorów. Dotacja na kolektory słoneczne połączona jest z kredytem bankowym i przeznaczona jest na jego częściową spłatę. Kredyt może być udzielony na wyższą kwotę, ale dotacją objęta będzie wyłącznie część odpowiadająca kosztom kwalifikowanym.

Co kwalifikuje się do dofinansowania?

Kredyt z dotacją na kolektory
może być wykorzystany wyłącznie na sfinansowanie:
kosztu projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej
sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania,
kosztu nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych
(w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki),
kosztu zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434,
koszt montażu kolektora słonecznego, zapłaconego podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Kredytobiorcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest Kosztem kwalifikowanym.

Jak otrzymać kredyt z dotacją na kolektory?
Kredyt z dotacją na kolektory można otrzymać w jednym z 6 banków, które podpisały z NFOŚiGW
umowę o współpracy przy realizacji programu. Są to:

- Bank Ochrony Środowiska S.A.,
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,
- Krakowski Bank Spółdzielczy,
- Mazowiecki Bank Regionalny S.A.,
- Warszawski Bank Spółdzielczy,

Dotacja na kolektory
udzielana  jest bezgotówkowo po przedstawieniu przez kredytobiorcę faktur oraz  podpisaniu „Protokołu końcowego odbioru Przedsięwzięcia” oraz po przeprowadzeniu przez Bank kontroli Przedsięwzięcia, jednak nie później niż po upływie 2 miesięcy od dnia złożenia w Banku przez Kredytobiorcę „Protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia”.

stat4u
Wróć do spisu treści